header image
Start arrow Współczesne fermy
Europejska Polityka polepszy los zwierząt? PDF Drukuj E-mail
piątek, 22 lipca 2011

Raport Marit Paulsen z Komitetu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisji Europejskiej dotyczący ewaluacji Planu Akcji na Rzecz Dobrostanu Zwierząt (Animal Welfare Action Plan) 2006 - 2010 oraz rekomendacje do nowego Planu Akcji. Komisja Europejska przygotowuje się obecnie do reformy Wspólnej Polityki Rolnej, w której kwestie dobrostanu zwierząt są regulowane przez Plan Akcji na Rzecz Dobrostanu Zwierząt (Animal Welfare Action Plan), którego druga edycja właśnie jest przygotowywana. Nowy Plan będzie obejmował działania na lata 2011-2015.

Chcielibyśmy przybliżyć Wam poprzednią edycję planu, którego ewaluację przygotowała Magrit Paulsen.

Plan Akcji na lata 2006-2010, czyli co powinno być a co zostało de facto zrobione

Wspólnotowy Plan Akcji na Rzecz Dobrostanu Zwierząt na lata 2006-2010, który po raz pierwszy przełożył Protokół o ochronie oraz dobrostanie zwierząt załączony do Traktatu z Amsterdamu na zintegrowane podejście do rozwoju ochrony zwierząt w Europie, to pozytywny ruch w stronę polepszenia rozwoju ochrony zwierząt. Jednakże rolnicy UE nie otrzymali żadnej rekompensaty za ich starania za polepszenie warunków hodowli ani na rynkach unijnych ani na międzynarodowych, co powinno być zmienione w nowym Planie (chodzi o tzw. “zielone dopłaty”).

Niewystarczająca promocja alternatyw dla testów na zwierzętach


Raport pochwala wysiłki które zostały podjęte w celu rozwoju alternatyw dla testów na zwierzętach, podkreśla jednak, że nie zostało uczynione wszystko aby zapewnić by takie alternatywy były używane tak jak wymaga tego prawo unijne.

Nota Viva: Zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach ma wejść w UE w 2013 roku. Więcej tutaj

Transporty zwierząt

Raport podkreśla potrzebę monitorowania oraz zapewnienia poprawnej implementacji istniejących wymagań dotyczących transportów zwierząt na terenie UE, kładąc szczególny nacisk na rozwój monitoringu satelitarnego tychże transportów. Nalega także na Komisję o podjęcie działań w tym kierunku oraz o przedstawienie badań zleconych przez Parlament Europejski odnoszących się do Art. 32 Rozporządzenia 1/2005 WE. W raporcie prosi się także o przeprowadzenie analizy ekonomicznego wpływu na hodowlę zwierząt zanim jakiekolwiek decyzje oparte na badaniach naukowych oraz obiektywnych wskaźnikach, zmieniające dotychczasowy stan rzeczy zostaną podjęte.

Raport wspomina o pomyśle utworzenia zachęt do hodowli, handlu oraz uboju regionalnego, dzięki któremu można uniknąć transportów długodystansowych zwierząt.
Raport wspomina o pomyśle utworzenia zachęt do hodowli, handlu oraz uboju regionalnego, dzięki któremu można uniknąć transportów długodystansowych zwierząt.

Nota Viva: Transport długodystansowy zwierząt nie został w żadnej mierze uregulowany poprzez istniejącą legislację. Więcej na ten temat tutaj

Ogrody zoologiczne

Raport dostrzega także ważną rolę edukacyjną ogrodów zoologicznych w informowaniu społeczeństwa o ochronie oraz dobrostanie dzikich zwierząt. Wyrażona została jednak obawa o braku wystarczającego nadzoru zgodności działań tych jednostek z prawem unijnym, tj. dyrektywą Rady 1999/22/WE odnoszącą się do trzymania dzikich zwierząt w zoo. Raport apeluje do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w kierunku efektywności oraz implementacji Dyrektywy we wszystkich krajach członkowskich.

Świnie

W raporcie wyrażono zadowolenie z postępów poczynionych w zakresie wymagań dotyczących świń, pomimo faktu, że nadal zdarzają się wypadki niezgodności. W raporcie wyrażono także niepokój związany z niebraniem pod uwagę rekomendacji EFSA (unijnej agencji na rzecz ochrony żywności), w zakresie planów wykonalności w obszarze indywidualnych zapotrzebowań wyrażonych w Dyrektywie 2008/120/WE z 18 grudnia 2008 roku, określającej minimalne standardy ochrony świń. Raport wzywa zatem Komisję oraz kraje członkowskie i sektory powiązane do identyfikowania przypadków niezgodności oraz powodów tejże niezgodności a także do podjęcia działań w celu zapewnienia lepszego respektowania Dyrektywy.

Nota Viva: Warunki hodowli świń są poddawane konsultacjom, w których udział bierze za strony polskiej także Viva. W styczniu 2011 roku konsultowano m.in. kwestię kastracji knurów (w UE większość knurów kastrowana jest bez znieczulenia najczęściej przez niewykwalifikowany personel).

Kury

Ponadto raport wzywa Komisję do zapewnienia pełnego wdrożenia zakazu chowu bezściółkowego kur, jak zapowiedziano, w 2012 roku. Kraje członkowskie oraz Komisja Europejska są także wezwane do monitorowania wdrażania tegoż prawa. Jaja importowane do UE także od 2012 roku muszą spełniać standardy unijne nałożone na unijnych rolników.

Nota Viva: Nadmieniamy, że przeciwstawiał się temu, jako jedyny, polski minister rolnictwa, Marek Sawicki.

Ocena ogólna Planu Akcji na Rzecz Dobrostanu Zwierząt 2006 - 2010

Większość podjętych starań, chociaż niezbyt ambitnych, odniosła sukces.  Wykonano dobrą pracę pod auspicjami Światowej Organizacji Handlu, w celu rozwinięcia alternatyw dla testów na zwierzętach oraz w umowach obustronnych z krajami trzecimi mającymi na celu zapewnienie najwyższych standardów zwierzęcego dobrostanu. Jednocześnie, należy dodać, że zbyt niewiele zostało zrobione w kierunku poprawy transportów zwierząt, rozwoju monitoringu tychże transportów a także w kierunku poprawy dobrostanu świń – w UE nadal zbyt wielu rolników nie respektuje postanowień Dyrektywy 2008/120/WE wyznaczającej standardy minimum chowu świń.

Plan na lata 2011 - 2015


Od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego, w UE nastało nowe prawo ochrony zwierząt. Teraz UE ma obowiązek respektowania zwierzęcego dobrostanu przy stanowieniu nowej legislacji (Art. 13 TL). 


Nowy Plan ma z założenia koncentrować się na następujących sprawach:

1. Ogólne prawo dobrostanu zwierząt
2. Europejskie centrum ds. dobrostanu i zdrowia zwierząt
3. Lepsze wdrażanie istniejącego prawa
4. Łączenie kwestii zdrowia zwierząt i ludzi
5. Wskaźniki i nowe technologie

UE musi najszybciej jak to możliwe przyjąć silne ogólne prawo ochrony dobrostanu zwierząt gwarantujące zwierzętom prawo do życia w godnych warunkach i które uniemożliwiałoby jakiemukolwiek producentowi sprzedawanie produktów nie spełniających norm pod względem dobrostanu zwierząt ustanowionych w prawie ogólnym.

Prawo takie powinno jednocześnie spełniać wymogi dotyczące natury różnych rodzajów zwierząt oraz zaoferowanie różnym producentom takie same warunki rynkowe. Jednocześnie każdy producent, ciało kooperujące lub region powinni mieć wolną rękę we wprowadzaniu własnych uwarunkowań mających wyższy standard niż unijne prawo ogólne. Prawo ogólne powinno także nakładać obowiązek odpowiedzialności za własne zwierzęta. Takie prawo ogólne nie powinno mieć formy dyrektywy stanowiącej standardy minimalne lecz wyznaczać wysokie standardy ogólne w szczegółowym prawie, tak jak np. wytyczne w sprawie transportów zwierząt podobnie jak np. ogólne prawo dot. prawa żywienia determinujące opisane w Rozporządzeniu 178/2002 WE.

Potrzeba także ciała koordynującego dobrostan zwierząt oraz ich zdrowie w UE. Komisja Europejska powinna także mieć prawo oraz środki aby ustanowić sprawny system monitoring transportów. Kraje członkowskie zaś powinny upewnić się, że ich instytucje nadzorujące utrzymują wysoki standard transportów oraz nakładają surowe kary na przewoźników oraz właścicieli zwierząt nie stosujących się do prawa unijnego.

Ponadto, nowy Plan:

- Nie powinien obejmować tak zwierząt dzikich, zwierząt do towarzystwa jak i zwierząt hodowlanych oraz zwierząt dla eksperymentów
- Powołać Europejskiego Centrum Dobrostanu Zwierząt koordynującego sieć edukacyjną obejmującą szerokie spektrum kwestii dot. dobrostanu zwierząt.

Natomiast Parlament Europejski ponagla Komisję Europejską aby wystosowała surowsze mechanizmy wdrożenia prawa w krajach członkowskich oraz o surowsze kary za naruszenie tegoż prawa.

UE zaś musi dbać o to by standardy dobrostanu zwierząt obowiązywały w sektorze rolnym przyszłych umów międzynarodowych Światowej Organizacji Handlu. Raport podkreśla jednak, że wprowadzone standardy nie mogą osłabiac konkurencyjności producentów WTO.


Komentarz Viva: Plan Akcji na rzecz dobrostanu zwierząt jest niewątpliwie rzeczą chwalebną, biorąc pod uwagę ogromną ilość problemów dotykających bezpośrednio zwierząt oraz faktu, że nigdy wcześniej UE nie zajmowała się dobrostanem zwierząt na taką skalę a także tego, że ogromną ilość bieżących problemów wygenerowała właśnie unijna polityka rolna.
To właśnie polityka rolna promująca ilość a nie jakość wypromowała hodowlę przemysłową, transporty długodystansowe, karmy nie mające nic wspólnego z naturalnym żywieniem danego gatunku, antybiotyki etc.
Ta ideologia nie tylko nie ma przyszłości, pociąga ze sobą ogrom cierpienia zwierząt, prowadzi do katastrofy ekologicznej oraz jest przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych.
Plan Akcji na rzecz Dobrostanu Zwierząt to dopiero początek zmian, które powinny były nastąpić dawno temu - lub wręcz nigdy nie zaistnieć. Nie jest to plan wyjątkowo ambitny, trzeba jednak dodać, że i proces „odwracania” zaistniałej sytuacji też jest kwestią co najmniej lat. Plan Akcji na Rzecz Dobrostanu Zwierząt jest akceptowalny jeśli połączony z silną promocją ekologicznego życia bez mięsa (np. Parlament Europejski popiera inicjatywę poniedziałku bez mięsa). Jednak przed nami jeszcze długa droga…
< Poprzedni   Następny >

Ostatnio dodane